Friday, November 11, 2011

ASPEK DALAM PEMBIKINAN KAJIAN TINDAKAN

ASPEK YANG PERLU ADA UNTUK
 pembikinan draft
KAJIAN TINDAKAN

ISI KANDUNGAN

1.0  PENDAHULUAN
1.1  Refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu
1.2  Sorotan Literatur
2.0  FOKUS KAJIAN
2.1  Tinjauan Masalah
2.2  Analisis Masalah
3.0  OBJEKTIF DAN SOALAN KAJIAN
3.1  Objektif Kajian
3.2  Soalan Kajian
4.0  KUMPULAN SASARAN
5.0  PERANCANGAN PELAKSANAAN KAJIAN
5.1  Langkah-langkah tindakan
5.2  Cara mengumpul data
5.3  Cara menganalisis data
5.4  Jadual Pelaksanaan Kajian Tindakan
5.5  Kos Kajian
SENARAI RUJUKAN
LAMPIRAN 
ASPEK YANG PERLU ADA UNTUK
FINAL REPORT KAJIAN TINDAKAN

KANDUNGAN


 Muka Surat
ABSTRAK                                                                                                      
ABSTRACT                                                                                                  
PENGESAHAN PENYELIA                                                                                   
PENGAKUAN                                                                                             
DEDIKASI                                                                                                   
PENGHARGAAN                                                                                        
ISI KANDUNGAN                                                                                       
SENARAI JADUAL                                                                                     
SENARAI RAJAH                                                                                       
SENARAI LAMPIRAN                                                                               

1.0       PENDAHULUAN                                                                            
            1.1       Refleksi Pengajaran Dan Pembelajaran Lalu                         
            1.2       Sorotan Literatur (berdasarkan refleksi)                                
2.0       FOKUS KAJIAN                                                                               
            2.1       Huraian Fokus Kajian                                                             
            2.2       Pengumpulan Data Awal                                                        
            2.3       Tindakan / Intervensi                                                              
3.0       OBJEKTIF DAN SOALAN KAJIAN                                              
            3.1       Objektif Kajian                                                                       
            3.2       Soalan Kajian                                                                          
4.0       KUMPULAN SASARAN                                                                 
5.0       PELAKSANAAN TINDAKAN                                                       
            5.1       Prosedur Tindakan                                                                  
            5.2       Cara Mengumpul Data                                                            
6.0       DAPATAN: ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA                
            6.1       Analisis Data Menggunakan Pemerhatian                              
            6.2       Analisis Data Menggunakan Temubual                                  
            6.3       Analisis Data Menggunakan Karya                                        
7.0       REFLEKSI                                                                                         
8.0       CADANGAN KAJIAN SETERUSNYA                                         
SENARAI RUJUKAN                                                                                  
LAMPIRANNo comments: